ТЕЛЕКРИТИКА

Українців, задоволених ситуацією зі свободою слова, меншає

Основний чинник порушення прав та свобод - Янукович


Протягом року оцінка ситуації з правом на свободу слова, думки, релігії, виявлення поглядів в українців погіршилася. Також наші громадяни вважають, що за цей період погіршилася ситуація щодо дотримання всіх основних громадянських прав і свобод. Про це свідчать дані опитування, проведеного до Дня Конституції соціологічною службою Центра Разумкова.

 

Рік тому, у червні 2010 року, з 5 можливих балів опитані громадяни поставили ситуації з правом на свободу слова 3,7, а в червні цього року - 3,3.

 

«Напередодні Дня Конституції України ми провели наше щорічне опитування громадян, аби з\'ясувати, якою мірою українці задоволені рівнем дотримання різних груп прав та свобод, гарантованих  Основним Законом», - пояснює Центр мету свого дослідження .

 

Більшість громадян України (51,5%) традиційно найважливішими для себе вважають базові права людини, в першу чергу - право на життя. Однак, понад третину опитаних (35,2%) на перше місце поставили  соціальні та економічні права. Це свідчить про нагальну необхідність розв\'язання загрозливих для  життєдіяльності суспільства проблем  саме в цій сфері.

 

Загальний рівень дотримання різних прав та свобод в Україні оцінюється не високо. Найгірше дотримуються соціально-економічні та екологічні права, найкраще - базові права особистості. Як і в попередні роки, найнижчу оцінку було надано дотриманню соціальних прав та права на справедливий, відкритий і незалежний суд - тут середня оцінка не перевищила 2,4 балів за 5-бальною шкалою (див. таблицю 1).

 

Таблиця 1

На Вашу думку, наскільки дотримувалися протягом останнього року в Україні наведені права людини і громадянина? Будь ласка, дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка „1" означає, що права дотримувалися дуже погано, а „5" - що дуже добре. (Дайте відповідь по кожному рядку)

% опитаних експертів

 

Оцінка за 5-бальною шкалою

Середній бал 2011

Середній бал 2010

 

1

2

3

4

5

Важко відповісти

Право на життя

6,0

9,8

25,6

28,5

25,0

5,2

3,6

3,7

Право на свободу і особисту недоторканість,

7,9

17,3

32,3

22,3

13,7

6,6

3,2

3,4

Недопустимість катувань та перебування людини в рабстві

9,4

14,4

24,3

21,2

16,1

14,8

3,2

 

3,4

Право на справедливий, відкритий і незалежний суд

21,3

27,9

28,4

10,4

2,4

9,6

2,4

2,6

Право вільно обирати та бути обраним до представницьких органів влади, а також право здійснювати контроль за діями влади

12,7

19,0

32,6

18,7

8,2

8,9

2,9

 

2,8

Презумпція невинуватості у кримінальному праві

11,0

20,3

29,4

15,2

4,2

20,0

2,8

2,8

Право на свободу слова, думки, совісті і релігії, на свободу виявлення поглядів

7,1

12,6

32,5

25,9

15,5

6,4

3,3

3,7

Право на свободу мирних зборів і свободу асоціації з іншими

5,9

14,3

29,9

26,2

12,3

11,5

3,3

3,9

Право на освіту

7,8

13,3

30,0

30,6

13,9

4,6

3,3

3,5

Право на захист порушених прав

11,8

20,9

33,3

18,0

4,5

11,6

2,8

3,1

Право на приватну власність та на ведення власного бізнесу

8,0

15,1

34,9

18,7

11,1

12,4

3,1

3,3

Право на гарантію прав і свобод без дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин

6,1

11,7

28,6

22,5

16,0

15,1

3,4

 

 

3,6

Право на працю та справедливу винагороду

23,6

28,1

27,0

13,1

3,1

5,1

2,4

2,7

Свобода пересування

5,7

11,5

21,8

31,4

22,5

7,1

3,6

3,9

Право на створення організацій працівників і роботодавців для захисту своїх економічних і соціальних інтересів

7,2

14,0

28,5

20,2

10,8

19,2

3,2

 

3,3

Право на захист дітей та підлітків

8,3

16,5

29,5

25,5

8,4

11,9

3,1

3,3

Право на охорону здоров\'я

20,2

30,0

31,3

10,8

3,0

4,8

2,4

2,7

Право на соціальне забезпечення

24,1

33,0

25,8

10,2

2,2

4,8

2,3

2,6

Право на соціальну та медичну допомогу

24,9

33,1

27,1

8,4

2,3

4,2

2,3

2,5

 

 

На запитання «Які зміни відбулися протягом 2008 року у порівнянні з попередніми роками щодо дотримання зазначених груп прав?» найбільше було зауважень щодо суттєвого погіршення ситуації з дотриманням соціальних та економічних прав (право на працю, достатній життєвий рівень, соціальний захист, право ведення власного бізнесу тощо) - 72,5% респондентів, та дотриманням екологічних прав - 48,3% респондентів.

 

Щодо базових прав особистості, трохи більше половини респондентів (54,2%) вважають, що ситуація тут залишилася без змін, тоді як 35,3% вважають, що вона погіршилася, і лише 4,1% громадян відзначили, що відбулися зміни на краще. Приблизно так само розподілилися відповіді громадян і на питання щодо дотримання культурних прав - 53,2%, 32,5% та 3,9%, відповідно. 

 

Стосовно політичних прав та свобод українців (право обирати владу та бути обраним, право контролю за представницькими органами влади тощо), 45,9% респондентів вважають, що ситуація залишилися без змін, 45,6% - що вона погіршилася, і лише 1,9% відзначили певні позитивні зміни в цій царині.

 

За оцінками громадян, ситуація погіршилася в усіх групах прав. Як і у 2010 році, надалі особливо помітні негативні зміни ситуації з дотриманням соціально-економічних прав (негативний баланс змін -41,3) і в групі культурних прав (-34,1). Цього року громадяни відзначають також значне погіршення з дотриманням базових прав особистості (баланс -20,0 у порівнянні з -2,8 минулого року) та дотриманням конституційних політичних прав (баланс -23,4 у порівнянні з -2,7 минулого року).  

Таблиця 2

На Вашу думку, протягом останнього року у порівнянні з попередніми роками які зміни відбулися  стосовно дотримання зазначених груп прав?

СИТУАЦІЯ:

% опитаних громадян         

Покращилася

Погіршилася

Залишилася без змін

Важко відповісти

Баланс змін*

Базові права особистості (право на життя, особисту свободу, свободу слова і переконань, свободу пересування, недоторканість особи, право на таємницю листування тощо)

7,7

27,7

56,8

7,9

 

 

-20,0

Політичні права (право обирати владу та бути обраним, право контролю за представницькими органами влади, тощо)

7,5

30,9

51,9

9,7

 

-23,4

Соціальні та економічні права (права на працю, достатній життєвий рівень, соціальний захист, право на ведення власного бізнесу тощо)

7,6

48,9

36,6

7,0

 

  -41,3

Культурні права

3,1

33,4

48,1

15,4

-30,3

Екологічні права

7,6

15,8

65,1

11,6

-8,2

* Баланс змін - розраховується як різниця між часткою респондентів, які вважають, що ситуація покращилася і часткою тих, хто вважає, що ситуація погіршилася.

 

Таблиця 3

На Вашу думку, протягом вказаного року у порівнянні з попередніми роками які зміни відбулися  стосовно дотримання зазначених прав?

Баланс змін громадської думки,  %

Категорії

2008

2009

 

2010

 

2011

 

Базові права особистості (право на життя, особисту свободу, свободу слова і переконань, свободу пересування, недоторканість особи, право на таємницю листування тощо)

5,7

-31,2

-2,8

-20,0

Політичні права (право обирати владу та бути обраним, право контролю за представницькими органами влади, тощо)

-1,6

-43,7

-7,4

-23,4

Соціальні та економічні права (права на працю, достатній життєвий рівень, соціальний захист, право на ведення власного бізнесу тощо)

-17,2

-70,4

-49,9

-41,3

Культурні права

-4,6

-28,6

-34,1

-30,3

Екологічні права

-26,3

-46,3

-12,0

-8,2

 

Щодо порівняльної оцінки загального стану дотримання прав та свобод в Україні (таблиця 4), респонденти і тут зазначили суттєве погіршення ситуації (негативний баланс змін становив -28,9)

 

Таблиця 4

На Вашу думку, ситуація з дотриманням прав людини в Україні протягом останнього  року у порівнянні з попередніми роками:

 

% опитаних  громадян

Покращилася

6,3

Погіршилася

35,2

Залишилася без змін

                         41,7

Важко відповісти

8,0

Не відповіли

8,9

 

Баланс змін

 

- 28,9

 

 

На думку громадян, найбільше сприяють порушенню або унеможливлюють реалізацію їхніх прав та громадянських свобод народні депутати (47,9%), міліція (45,7%) та Президент України (39,3%). «Почесне» четверте місце майже з однаковими результатами поділили між собою суди (37,9%) та кримінальні структури (37,6%).

 

Основним джерелом порушення прав та свобод в Україні цього року громадяни визначили президента України (20,5%), кримінальні структури (10,8%), уряд України (9,8%), народних депутатів (9,4%) та міліцію (9,0%).

 

Дедалі частіше українські громадяни визначають звернення до Європейського суду з прав людини як найбільш ефективний спосіб захисту порушених конституційних прав і свобод (24,5%), тоді як українським судам довіряють лише 6,7% опитаних. В цілому робота національної судової системи  оцінена на 2,2 бали за 5-бальною шкалою. Показник за останні три роки постійно погіршується, що не може не викликати значного занепокоєння станом правосуддя в Україні, вважають соціологи Центру Разумкова.

 

Так, на питання «Чим у першу чергу керуються українські правоохоронні органи та суди у своїй роботі?» менше 17% громадян відповіли „керуються законом", тоді як в основному, на переконання респондентів, вони опікуються власними інтересами або ж виконують політичне замовлення з боку влади (таблиця 5).

                                                                                                                                                 Таблиця 5

Як Ви вважаєте, чим у першу чергу керуються українські правоохоронні органи та суди у своїй роботі?

 

% опитаних громадян         

Законом

Особистими інтересами співробітників і керівників

Політичним замовленням з боку влади

Інше

Важко відповісти

Міліція

13,2

52,1

19,7

3,6

11,4

Прокуратура

15,7

39,0

27,1

3,3

14,9

Служба безпеки України

16,4

24,0

34,9

2,9

21,8

Суди

14,8

38,1

27,8

3,6

15,7

 

В цілому 53,9 % опитаних громадян вважають, що правоохоронні органи та судова система більш жорстко ставляться до опозиційних політичних діячів і більш м\'яко до провладних, тоді як лише 2,6% визначили, що влада жорсткіше ставиться «до своїх». Ще 19,4% респондентів вважають таке ставлення однаковим до всіх політичних сил, а 24,2% зазначили, що їм важко визначитися з відповіддю на це питання.

 

Жодна з останніх реформаторських ініціатив уряду України не здобула підтримки громадян, зазначає Цент Разумкова. Як видно з таблиці 5, найбільш непопулярними виявилися пенсійна реформа (59,9% зовсім не підтримують проти 27,5% тих, що підтримують повністю або частково), податкова реформа (46,3% зовсім не підтримують проти 23,4% тих, що підтримують повністю або частково) та реформа трудового законодавства  (38,6% зовсім не підтримують проти 24,3% тих, що підтримують повністю або частково).

 

Таблиця 6

Чи підтримуєте Ви ініціативи Уряду в наступних сферах?                                         

(Дайте відповідь по кожному рядку)

 

% опитаних респондентів

 

 

Повністю підтримую

 

 

Частково підтримую

 

 

Зовсім не підтримую

Нічого не знаю про ініціативи Уряду у цій сфері

 

 

Важко

відповісти

Пенсійна реформа

6,1

21,4

59,9

6,5

6,2

Трудове законодавство

3,4

20,9

38,6

24,0

13,1

Податкова реформа

2,6

20,8

46,3

18,2

12,2

Судова реформа

3,3

17,2

24,1

37,4

18,0

Реформування силових структур

4,8

15,0

15,4

44,3

20,4

Реформа виборчого законодавства

4,8

16,9

18,5

39,8

20,0

Ювенальна юстиція (захист прав дітей та правосуддя у справах неповнолітніх)

8,4

13,9

12,1

45,4

20,2

Конституційна реформа

4,8

16,7

25,0

31,8

21,7

 

Про надзвичайно низький рівень довіри громадян до чинної влади свідчить також розподіл відповідей на питання «Як Ви вважаєте, чиїми інтересами переважно керується уряд України у своїх діях та ініціативах?». Лише 9,8% опитаних вважають, що уряд керується інтересами пересічних  громадян, тоді як 50,1% вважають, що урядовці керуються власними інтересами та інтересами наближеного кола, а ще 23,8% зазначили, що на першому місці в урядовців захист інтересів великого бізнесу. 

 

Так само незадоволені громадяни і системою збору та розподілу податків. Так, на перших трьох позиціях опинилися такі варіанти відповіді: «все одно ці гроші будуть розкрадені чиновниками» - 34,6%, «гроші платників податків не крадуть, але розподіляють неправильно» - 22,4% та «у мене відбирають чесно зароблені гроші» - 19,8%.

 

Лише 6,4% опитаних громадян вважають, що сплачені податки повернуться до них та їхніх близьких через державну систему соціального забезпечення, і ще 8,3% вірять, що сплачені сьогодні податки можуть бути запорукою їхнього соціального захисту у майбутньому.

 

Такі оцінки корелюються з оцінкою респондентами рівня допомоги та послуг, що надаються державою громадянам. Так, лише 0,8% вважають цей рівень достатнім, ще 3,7% скоріше достатнім, тоді як безумовно недостатнім його визнають 63% опитаних та ще 25,6% - скоріше недостатнім.

 

Повна версія порівняльного дослідження щодо стану дотримання різних груп прав в Україні протягом останнього року буде підготовлена і представлена наприкінці літа на сайті http://www.freedomhouse.kiev.ua/

 

Дослідження „Думка громадян про стан дотримання конституційних прав та свобод в Україні" проведене на замовлення міжнародної громадської організації "Дім Свободи Україна» соціологічною службою Центру Разумкова з 5  по 9 червня 2011 року. Було опитано 1210  респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 102  населених пунктах (із них 62 міських та 40 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 3% з імовірністю 0,95.

Для порівняння у звіті наведені результати загальнонаціональних опитувань, проведених у 2008, 2009 та 2010 роках. Опитування проводилися в рамках проекту «Абетка з прав людини в Україні", що виконується „Домом Свободи Україна" за підтримки  Національним Фонду Демократії (NED).

 

«Телекритика»

Главное в разделе

Бизнес

Провайдеры, вещатели и «Зеонбуд»: отсутствие регуляции и запуск платного пакета эфирной цифры

Бизнес

Pay TV vs Free TV. Как телегруппы строят рынок Pay TV и почему 2019-й будет переломным

Популярное на ТелекритикеБизнес

Провайдеры, вещатели и «Зеонбуд»: отсутствие регуляции и запуск платного пакета эфирной цифры

Бизнес

Pay TV vs Free TV. Как телегруппы строят рынок Pay TV и почему 2019-й будет переломным

Дуся

Сушко написала прощальный пост

Бизнес

Кредиторы выставили каналу группы «Интер» счет на 282 млн гривен